2007/05/13

shell script 的除錯參數

shell script 執行時有三個參數可以用來除錯,分別是 -n, -v, -x,語法是:

sh [-nvx] [command_file]

-n, 只檢查語法有沒有問題,不會真的去執行命令(就像 apachectl configtest)。
-v, 在執行命令之前,先顯示命令。
-x, 在命令執行之後,顯示命令。(最常用!)

參考資料:
1. bash shell 入門, O'Reilly, ISBN:986-7794-59-1
2. http://linux.vbird.org/linux_basic/0340bashshell-scripts.php#debug

沒有留言:

張貼留言